Náš príbeh

STAGEMAN Slovensko sa v súčasnej podobe na mape Slovenska objavil v roku 2013. Už predtým sme sa však niekoľko rokov zaoberali rôznymi oblasťami, ktoré by sme dnes mohli zahrnúť pod spoločné meno animácia voľného času.

Už niekoľko rokov predtým sme sa intenzívne venovali rozvoju outdoorového vzdelávania a zážitkovej pedagogiky na najvyššej, akademickej úrovni. Aktívne sme sa tiež angažovali v zahraničnom prostredí, kde sme mali možnosť zúčastniť sa na viacerých osobnostno-rozvojových kurzoch i projektoch zameraných na atraktívne možnosti trávenia voľného času v prírode. Získali sme tým prehľad o najaktuálnejších trendoch v tejto oblasti, rozvinuli sme intenzívne vzťahy s mnohými organizáciami a na vlastnej koži sme si vyskúšali, čo všetko je možné v tejto oblasti realizovať.

Čo však bolo úplne bežné v zahraničí, na Slovensku, napriek ojedinelému prírodnému bohatstvu, kultúrnym pamiatkam a jedinečným tradíciám, vôbec neexistovalo. Z nášho pohľadu išlo najmä o cielenejšie zapojenie a  intenzívnejšie využívanie prírody a aktivít v prírodnom prostredí a metód neformálneho vzdelávania a zážitkovej pedagogiky tak vo vzdelávacích i voľnočasových aktivitách ako i pri celkovom rozvoji cestovného ruchu. Neexistovala v tom čase ani žiadna organizácia, ktorá by sa podobnou problematikou cielenejšie zaoberala.

Už od začiatku našich aktivít sa prikláňame k myšlienke, že kľúčom k riešeniu mnohých spoločenských problémov je vzdelávanie. Vždy nás napĺňala túžba objavovať nepoznané, hľadať skryté možnosti, našou snahou bolo pripravovať a realizovať inovatívne a kreatívne vzdelávacie projekty a zmeniť z nášho pohľadu nepriaznivé spoločenské podmienky a smerovanie Slovenska. Jednoducho, začať robiť veci inak. Na základe všetkých týchto okolností sme sa rozhodli založiť vlastnú organizáciu, ktorej cieľom bolo vzdelávať ľudí k tomu, aby našli v sebe svoj skrytý potenciál, dať im možnosti ako rozvinúť ich zručnosti priamo v praxi a zabezpečiť tak kvalitnú budúcu mladú generáciu a rozvoj Slovenska.

Prostriedkom k dosiahnutiu našich plánov bol náš novovytvorený produkt s názvom „Animátor outdoorových aktivít“, s ktorým sme prišli na trh ako prví. Outdoorový animátor je špecifický druh animátora voľného času, ktorý počas svojho vzdelávania získa praktické i teoretické vedomosti a zručnosti z oblasti outdoorových aktivít, zážitkovej pedagogiky a neformálnych metód vzdelávania a naučí sa ich uplatňovať v animačných programoch i pri rozvoji cestovného ruchu. Jeho úlohou je prakticky ukázať, ako možno uvedené nedostatočne rozvinuté podmienky cestovného ruchu na Slovensku využívať.

Naša snaha nabrala na oveľa intenzívnejších obrátkach v  roku 2013, kedy sme sa spojili so spoločnosťou STAGEMAN a prebrali jej zastúpenie pre Slovenskú i Českú republiku.

Touto fúziou s kolegami z Poľska, ktorých know-how bolo už vtedy viac ako desaťročné a etablované v 7 krajinách Európy, získali obe strany. Naše outdoorové aktivity a snahu o rozvoj sme obohatili o  viac „indoorovo“ a na uzavreté priestory zamerané animačné aktivity i zábavu a naopak. Pribudla taktiež možnosť nájdenia si uplatnenia v prímorských strediskách cestovného ruchu. Výnimočne nás oslovila myšlienka, že za pomoc pri získaní práce sa tu za žiadnych okolností od mladých ľudí nevyberajú žiadne poplatky, s ktorou sme sa okamžite stotožnili. Táto oblasť je pre nás nesmierne dôležitá, pretože veríme, že po návrate zo zahraničných pobytov budú animátori aplikovať nadobudnuté skúsenosti v domácom prostredí, čo opäť napomôže nielen rozvoju cestovného ruchu na Slovensku, ale z dlhodobého hľadiska i rozvoju krajiny ako celku.

Vzájomným zlúčením týchto dvoch predtým samostatne zameraných i fungujúcich značiek do jednej spoločnosti sme dosiahli vytvorenie organizácie, ktorá svojou činnosťou ešte oveľa intenzívnejšie ponúka možnosti riešenia aktuálnych požiadaviek pracovného trhu predovšetkým v oblasti cestovného ruchu, ale i nami vždy zdôrazňovaného riešenia naliehavých spoločenských problémov. Podarilo sa nám prepojiť dovtedy zdanlivo značne vzdialené oblasti, a to vzdelávaciu a dobrovoľnícku činnosť s komerčnou sférou, z ktorých každá má u nás naďalej svoje nenahraditeľné miesto a kde možno získať rozdielne vedomosti, zručnosti, skúsenosti i pracovné príležitosti. Omnoho intenzívnejšie sme mohli rozvinúť naše plánované vzdelávacie aktivity pre širokú verejnosť zamerané na odkrývanie a rozvoj ľudského potenciálu s využitím metód zážitkovej pedagogiky, v takejto forme konečne s veľmi jasným a praktickým vyústením do praxe.

Výsledkom našej práce už po polroku spoločnej činnosti bolo vydanie hneď 2 odborných publikácií, a to prekladu knihy Animácia voľného času (2013) do slovenčiny ako i úplne novej knihy Outdoorové animácie v cestovnom ruchu (2013).

Najvýznamnejšou a najviditeľnejšou vizitkou, ktorá od začiatku reprezentuje našu činnosť, sú predovšetkým naši animátori. Tých na našich nanajvýš prakticky zameraných školeniach vzdelávame a pripravujeme tak, aby pochopili rolu animácie voľného času v cestovnom ruchu a dokázali požadované animačné programy zrealizovať v súlade so súčasnými podmienkami kladenými na túto oblasť. Nezostávame však iba pri tom. Na základný systém vzdelávania animátorov, ktorým ponúkame možnosť získania praktických pracovných skúseností nadväzuje systém ďalšieho špecializovaného vzdelávania. Jeho kompletným absolvovaním vznikne akýsi mýtický hrdina – „Superanimátor“. Z profesionálneho uhla je to človek schopný zvládnuť akýkoľvek druh animácie potrebný v cestovnom ruchu, čo je však dôležitejšie, z osobnostného pohľadu je to komunikatívny, kreatívny a sebavedomý človek s dostatočným množstvom skúseností pre kvalitné uplatnenie sa v  osobnom i pracovnom živote.

Na základe všetkých uvedených skutočností sme sa rozhodli zamerať našu pozornosť na 3 základné oblasti:

1. Vzdelávacia činnosť – predovšetkým vzdelávanie vlastných animátorov voľného času a outdoorové vzdelávanie v prírode pre animátorov outdoorových aktivít, ale i pre externých záujemcov z radov učiteľov, inštruktorov, lektorov a ďalších cieľových skupín. Toto vzdelávanie je úzko prepojené s nami vyvinutým systémom nadstavbového, kontinuálneho vzdelávania v ďalších animačných i osobnostných zručnostiach prostredníctvom metód neformálneho vzdelávania a zážitkovej pedagogiky. Naplnením tejto snahy dosiahneme cieľ prinášať „vyšší level“ animácie. Komplexnosť a vzájomná prepojenosť našich rozdielne zameraných profesionálnych vzdelávacích možností umožňuje „predĺženie životnosti“ voľnočasových animátorov, na ktorých sú kladené celkom odlišné požiadavky ako na animátorov outdoorových aktivít, čím sa môžu po naplnení jednej etapy animátorského povolania uplatniť ďalej napríklad ako outdooroví animátori. Navyše, absolvovaním  programov kontinuálneho vzdelávania presahujú špecifickú oblasť animácie voľného času, čím sa preklopia do celkom odlišnej sféry, v ktorej dokážu odhaliť svoj vlastný osobnostný potenciál, intenzívnejšie naplniť svoje životné predstavy a oveľa lepšie sa uplatniť v ďalšom osobnom i profesionálnom živote. Týmto vzdelávacím systémom sa stávame jedinečnou organizáciou na Slovensku.

2. Ponuka animačných služieb – v tomto bode prepájame 2 dôležité oblasti. Prvou je poskytnutie nevyhnutnej praxe a overenia si nadobudnutých zručností a vedomostí pre vyškolených animátorov, ktoré využijú priamo v teréne. Túto ponuku sme rozšírili aj o možnosť získania pracovných príležitostí v prímorských strediskách cestovného ruchu, kde popri možnosti finančného príjmu môžu navyše rozvinúť svoje jazykové zručnosti a získať zahraničnú prax. Druhú oblasť tvoria naši klienti. Pre nich zabezpečujeme tých najlepších, profesionálne vyškolených animátorov, na mieru navrhnuté animačné programy a eventy a ďalšie nevyhnutné sprievodné služby spojené s animáciou voľného času. Naši animátori sú schopní uplatniť sa v aqua, spa a wellness centrách a parkoch, domácich i zahraničných hoteloch, cestovných kanceláriách, na rozličných eventoch i promo akciách ako i na školách v prírode, letných táboroch a mnohých ďalších. Svojou prítomnosťou a pôsobením dodávajú programom významnú pridanú hodnotu.

3. Príprava a realizácia vlastných netradičných outdoorových a zážitkových vzdelávacích projektov – neustále sledujeme aktuálne trendy v našej oblasti a snažíme sa im našimi produktmi adekvátne prispôsobiť. Všetky navrhované programy dôkladne overujeme a experimentujeme s novými možnosťami. Pravidelne pripravujeme nové, inovatívne a atraktívne projekty na aktuálne témy, či už v animačnej, outdoorovej alebo zážitkovej osobnostno-rozvojovej oblasti. Pripravujeme tiež mnohé projekty zamerané na aktívne trávenie voľného času, ktoré ponúkame širokej verejnosti. Každý z nich prináša jedinečnú pridanú hodnotu.

Jednou z našich hlavných priorít je uskutočňovať naše projekty tak, aby sa čo najviac odohrávali na čerstvom vzduchu a v prírode, najmä však aplikovať také spôsoby ich realizácie, ktoré budú čo najmenej zaťažovať prírodné prostredie.